Všeobecný prepravný poriadok      

Obchodné meno: 2K TWO KEI, s.r.o.
Sídlo: Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava
Zápis v OR: OS Bratislava I, Odd. Sro, Vložka číslo 44349/B
IČO: 36 732 265