Článok 1
Rozsah dopravy
 

   Dopravca vykonáva nepravidelnú osobnú dopravu v rámci Slovenska a Európy podľa požiadavky klienta na základe písomnej zmluvy o poskytovaní dopravných služieb. Klient má pravo objednať si dopravu mailom 24 hodín vopred, alebo telefonicky najmenej jednu hodinu vopred pred plánovaným odchodom v rámci Bratislavy. Mimo Bratislavy v závislosti miesta pristavenia.


Článok 2
Zmluva o preprave osôb a cena

 

1) Klient sa uzavretím zmluvy o preprave zaväzuje dodržiavať podmienky tohto prepravného poriadku.

2) Uzavretím zmluvy medzi dopravcom a klientom prichádza ak:
   
   
a) podpisom oboch strán zmluvy o preprave osôb
    b) odoslaním objednávky formou mailu
    c) telefonickou objednávkou priamo dopravcovi

3) Cena prepravy je stanovená platným cenníkom prepravy zverejnením no stránke dopravcu www.2k.sk . Na základe tohto
    platného cenníka má pravo klient uplatniť si zľavy podľa príslušnej tarify.
   
 4) Platba za prepravné služby závisí od typu klienta a vzájomnej dohode : na mieste v hotovosti, paušálne, fakturáciou raz
    mesačne, dvakrát do mesiaca pripadne štvrťročne.


Článok 3
Povinnosti dopravcu
 

Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku, najmä technický stav, spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať prepravu (prepravná povinnosť).

Dopravca je povinný:
1) Používať pri prevádzkovaní vozidlá alebo súpravy vozidiel (ďalej len „vozidlo“) s technickým preukazom vozidla a
    v technickom stave, ktorý zodpovedá schválenej technickej spôsobilosti.
2) Zastaviť prevádzku vozidla, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, bezpečnosť majetku alebo životné prostredie nad
    únosnú mieru zaťaženia.
3) Zabezpečiť, aby vozidlá viedli osoby, ktoré majú preukaz na vedenie vozidla.
4) Prepravovať cestujúcich podľa tarify (tarifná povinnosť).
5) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu príručnej batožiny podľa ustanovení tohto
    prepravného poriadku.
6) Postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o zabezpečenie prvej pomoci ak sú účastníkmi dopravnej nehody.
7) Utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne a zrakovo postihnutých osôb a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a
    matiek s malými deťmi.
8) Vozidlo určené na prepravu klienta označiť: logom firmy alebo menom klienta pre ľahšiu identifikáciu.
9) Vodič môže odmietnuť vykonať prepravu alebo prerušiť prepravu, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť
    alebo zdravie vodiča.
10) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcim a treťou osobou prevádzkou vozidiel
     (§ 427, 764 a 769 Občianskeho zákonníka), činnosťou vodičov a oprávnených osôb dopravcu.


Článok 4
Postavenie, práva a povinnosti klienta
 

1) Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca bezpečne, riadne a
    včas prepravil na miesto určenia.
2) Pri neuskutočnení alebo nedokončení prepravy, má cestujúci nárok na náhradnú prepravu do miesta určenia bez úhrady
    cestovného a prepravného, bez nároku na náhradu škody vzniknutej použitím náhradnej prepravy.
3) Cestujúci je povinný sa vo vozidle správať tak, aby svojím správaním neohrozoval bezpečnú a plynulú prepravu.
    Nepoškodzoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval vozidlo a priestory dopravcu určené
    cestujúcim.
4) Cestujúci sa musí sám starať o to, aby včas nastúpil do vozidla a tým umožnil dopravcovi bezpečnú a včasnú prepravu na
    miesto určenia.
5) Cestujúci, ktorý znečistil vozidlo alebo iné zariadenie dopravcu, je povinný bez meškania odstrániť znečistenie (uviesť
    miesto do pôvodného stavu) alebo zaplatiť úhradu nákladov na čistenie. Dopravca má právo vymáhať náhradu škody v zmysle
    platných právnych predpisov.
6) Ak cestujúci svojím konaním spôsobí škodu na vozidle alebo inom zariadení dopravcu, je povinný sa preukázať oprávnenej
    osobe dopravcu osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod.) a spôsobenú škodu
    v plnej výške dopravcovi uhradiť. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svojimi osobnými údajmi (nemá
    preukaz totožnosti, odmieta sa preukázať), je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho
    totožnosti.
7) Cestujúci má právo požadovať potrebné informácie, týkajúce sa podmienok jeho prepravy.


Článok 5
Vylúčenie osoby z prepravy
 

1) Do vozidla nemá prístup alebo z prepravy môže byť vylúčená osoba javiaca príznaky nadmerného požitia alkoholických
    nápojov alebo iných návykových látok a osoba, ktorá pre chorobu a mimoriadne znečistenie odevu, alebo z iných dôvodov
    môže byť vodičovi či spolucestujúcim na ťarchu.
2) Osobu, ktorá napriek upozorneniu oprávnenej osoby dopravcu nedodržiava ustanovenia prepravného poriadku, osobu, ktorá
    znečisťuje vozidlo.
3) Osobu z prepravy vylučuje dopravca tak, aby pri výstupe z vozidla nedošlo k ohrozeniu jej života alebo zdravia. Osoba
    vylúčená z prepravy nemá nárok na náhradnú prepravu.
4) Dopravca je ďalej oprávnený z prepravy vylúčiť osobu ktorá nesplnila povinnosť zaplatiť cestovné alebo cestovné a
    prepravné, prípadne iné sumy určené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou.


Článok 6
Nálezy

 

1) Ak vodič našiel vo vozidle nález, ktorý je možné považovať za stratený alebo zabudnutý, alebo ak cestujúci odovzdal
    vodičovi nález, ktorý našiel vo vozidle, vodič je povinný nález prevziať (s výnimkou potravín rýchlo podliehajúcich skaze).
2) Ak sa cestujúci, ktorý nález stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u vodiča a nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho
    tvrdenia (správne sa popíše nález alebo obsah nálezu), vodič je povinný mu nález vydať.


Článok 7
Preprava batožiny a zvierat
 
1) Ak to umožňujú prepravné podmienky má cestujúci v súlade s prepravným poriadkom právo na prepravu príručnej batožiny,
    cestovnej batožiny a domácich zvierat v rámci možností daného vozidla.


Článok 8
Záverečné ustanovenia
 

1) Prepravný poriadok bol schválený konateľom spoločnosti 2K TWO KEI, s.r.o. dňa 1.2.2007 v Bratislave.
2) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.
3) Prepravný poriadok je platný a účinný od 1. 2. 2007.
 

                                                                                          Košťany Miroslav
                                                                                         konateľ
                                                                                           2K TWO KEI, s.r.o.